תנאי שימוש

השימוש באתר ובתכניו הינו כפוף לקריאת תקנון זה. יש לקרוא את התקנות היטב ובמלואו שכן שימוש באתר, בשירותיו, במידע וצפיה בתכנים המוצגים באתר ו/או כל פעולה אחרת באתר, מהווים הסכמה לכל סעיפי התקנון. אנא קראו את התקנון בתשומת לב, תקנון זה עלול להשתנות מפעם לפעם ללא הודעה מוקדמת.

השימוש באתר הקורסים הינו מגיל 18 ומעלה בלבד.

הרכישה באמצעות כרטיס אשראי בשירות הינה מאובטחת בתקן SSL ואונליין אקדמי אינה שומרת את פרטי האשראי של הלקוח לאחר העברתו לחברת האשראי לחיוב. עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, ואונליין אקדמי אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

הנכם רשאים להשתמש בכל התכנים באתר אך ורק למטרות פרטיות, אישיות ולצורכי לימוד בלבד ולא לכל מטרה בעלת אופי מסחרי שיפגע באתר www.onlineacademy.co.il ו/או במרצים ו/או בסטודנטים ו/או בשותפים שלו.

אינכם רשאים להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר www.onlineacademy.co.il לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים בפרסומי דפוס וכדומה, לכל מטרה, בין שהיא מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימושכם האישי והפרטי כפי שפורט בסעיף 

באתר www.onlineacademy.co.il מתפרסמים תכנים רבים. תכנים כאלה מתפרסמים בקהילות, בקבוצות דיון (פורומים), בצ’אטים, ובשירותים אחרים. 

אונליין אקדמי תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies) או קובץ מידע אחר. כל משתמש יכול להגדיר את מאפייני תחנת העבודה שלו, כך שתסרב לכל ה-cookies או שתתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies או קבצי מידע.

אונליין אקדמי בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, אונליין אקדמי אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, אונליין אקדמי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

לצד התכנים הנמכרים באתר יתכן גם שיוצגו מדי פעם ופעם תכנים של מפרסמים (גופים מסחריים). אונליין אקדמי אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת אונליין אקדמי או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין אונליין אקדמי אחראית לתוצאות העסקה דנן.

פירטי התוכן המוצגים באתר או הצבת קישור על ידי אונליין אקדמי לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של אונליין אקדמי לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים, והחלטתה לפרסמם אינה מטילה על אונליין אקדמי אחריות לתכנים שבהם, בכל דרך. באחריותו של המשתמש לווסת ולהגביל צפייה בתכנים מסויימים, לפי שיקול דעתו, מילדיו ובני ביתו.

אונליין אקדמי אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא אונליין אקדמי בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי הרוכש.

צוות www.onlineacademy.co.il ישמח לעזור לכם בכל פנייה ובקשת עזרה במייל contact@onlineacademy.co.ilאו בצ’אט באתר